Informator dla lokatorów

Informujemy, że Uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 28.10.2020 weszły w życie nowe Regulaminy.

1. Regulamin porządku domowego, w którym najważnijsza zmiana dotyczy godzin wykonywania remontów.

2. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Pełne treści regulaminów znajdą Państwo w zakładce Akty Prawne, regulaminy. 

  

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informuje, że w dniu 12.02.2019 zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód Wydział Gospodarczo Rejestrowy, zmiany do Statutu Spółdzielni, uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 05.09.2018 r.

Zarząd Spółdzielni opracował tekst jednolity Statutu, który jest udostępniony na stronie internetowej www.smgornik.bedzin.pl w zakładce Akty prawne regulaminy, pod linkiem Statut Spółdzielni.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego przekształciło się automatycznie, czyli z mocy samego   prawa  w prawo  własności.

W celu ujawnienia własności w księdze wieczystej niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.  Wydaje je,organw zależności od tego czyją własnością był dotąd grunt, na którym stoi budynek:

  1. starosta (ewentualnie prezydent miasta w miastach na prawach powiatu), jeśli grunt był własnością Skarbu Państwa,
  2. wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa, jeśli grunt był własnością odpowiednio: gminy, powiatu lub albo województwa.

 

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek lub z urzędu w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku. Organy mają obowiązek wydać zaświadczenia dla każdego użytkownika i współużytkownika wieczystego w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, czyli co do zasady najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

 

W przypadkach uzasadnionych potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu lub potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu zaświadczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zaświadczenie będzie wystawiane z urzędu, bez wniosku, zostanie ono wysłane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.

Klauzula informacyjna

dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”  w Będzinie

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” informujemy, iż:

Początek strony