Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego przekształciło się automatycznie, czyli z mocy samego   prawa  w prawo  własności.

W celu ujawnienia własności w księdze wieczystej niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.  Wydaje je,organw zależności od tego czyją własnością był dotąd grunt, na którym stoi budynek:

  1. starosta (ewentualnie prezydent miasta w miastach na prawach powiatu), jeśli grunt był własnością Skarbu Państwa,
  2. wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa, jeśli grunt był własnością odpowiednio: gminy, powiatu lub albo województwa.

 

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek lub z urzędu w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku. Organy mają obowiązek wydać zaświadczenia dla każdego użytkownika i współużytkownika wieczystego w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, czyli co do zasady najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

 

W przypadkach uzasadnionych potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu lub potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu zaświadczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zaświadczenie będzie wystawiane z urzędu, bez wniosku, zostanie ono wysłane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.

Treść zaświadczenia

  1. oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej (tak! Przecież przekształcenie dotyczy także nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi), według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej,
  2. potwierdzenie przekształcenia,
  3. informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości

      i okresie wnoszenia, jak również o możliwości wniesienia opłaty jednorazowo

      i zasadach jej wnoszenia,

  1. pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty (o ile właściciel nie zgadza się z informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty),
  2. jeśli konieczne jest uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – informację o oznaczeniu i dacie tego zezwolenia.

 

Właściwy organ wysyła zaświadczenie do właściwego sądu wieczystoksięgowego

w terminie 14 dni od wydania.

Zaświadczenie stanowi  podstawę wpisu prawa własności (lub współwłasności)

w księdze wieczystej, a także podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę przekształceniową.

 

Sąd dokonuje wpisów z urzędu i doręcza zawiadomienie o wpisie na adres wskazany

w zaświadczeniu czyli adres figurujący w ewidencji gruntów i budynków.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją

o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu,

w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzjiadministracyjnej.

 

Należy podkreślić, iż obowiązek uiszczania opłaty przekształceniowej istnieje także wtedy, gdy złożymy wniosek o jej ustalenie w drodze decyzji. Po wydaniu decyzji uiszczone opłaty zostaną rozliczone.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

 

Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom

mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność:

1) Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody;

2) jednostki samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

 

Rada Miasta Sosnowcapodjęła w  dniu 20.12.2018r. uchwałę numer 51/III/2018

w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sosnowiec  w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Rada Miasta Dąbrowy Górniczej  podjęła w  dniu 23.01.2019r. uchwałę numer V/79/2019 przyznając bonifikaty w zakresie wnoszenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Rada Miasta Będzinapodjęła w  dniu 31.01.2019r. uchwałę numer VI/34/2019

w sprawie określenia warunków bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Będzin w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat:

 1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Rada Miasta Wojkowicepodjęła w  dniu 28.01.2019r. uchwałę numer V.59.2019

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wojkowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Początek strony