Akty Prawne

Prawo spółdzielcze.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Statut Spółdzielni

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzileniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze

Ustawa o ochronie przyrody

Kodeks cywilny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa Prawo Budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Regulaminy

Regulamin rozliczenia energii cieplnej Spółdzielni

Regulamin w sprawie określenia zasad zwalniania z ryczałtowych opłat

Regulamin w sprawie rozdziału obowiązków

Regulamin w sprawie warunków wydawania pozwoleń na montaż anten satelitarnych i RTV na zewnątrz lokali

Regulamin w sprawie określenia zasad wyboru Zespołów Konsultacyjnych

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców

Regulamin rozliczenia kosztów dostaw wody

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych po zmianach

Regulamin dotyczący zasad udostępniania dokumentów członkom Spółdzileni Mieszkaniowej Górnik w Będzinie.  

Regulamin dotyczący dostępu do elektronicznego biura obsługi klientów Ebok

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

Regulamin w sprawie montażu klimatyzatorów

Regulamin w sprawie finansowania kosztów przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności nieruchomości

Zarządzenie Prezeesa Zarządu w sprawie zasad postępowania w trakcie odczytów wodomierzy, podzielników CO (...) w trakcie trwania koronawirusa Sars-Cov-2

Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości w Spółdzilelni Mieszkaniowej "Górnik" w Będzinie

Regulamin na pierszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu w trybie przetargu

Regulamin korzystania z  parkingów usytuowanych na terenach przynależnych do nieruchomości w SM

Kryteria wydawania kart parkingowych dla parkingów Dąbrowskiego 7 i 3 Maja 38 w Dąbrowie Górniczej

Instrukcja zarządzania systemem monitoringu wizyjnego

Regulamin najmu pomieszczeń gospodarczych wydzielonych z części wspólnych budynków

Uchwały organów samorządowych

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37 z dnia 24.09.2014r.

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów CO

Uchwała w sprawie korekty do planu remontów ul.Braci Śniadeckich 5

Uchwała w sprawie odpisów na fundusz remontowy na 2016

Uchwała w sprawie odpisu na fundusz remontowy na rok 2017

 

Dokumenty z działalności Spółdzileni

Protokoł z lustracji Spółdzileni za lata 2012 - 2014

Protokół z lustracji Spółdzielni za lata 2015 - 2017

Protokół z lustracji Spółdzileni za lata 2018 - 2020

 

 

Harmonogramy i Plany remontów

Początek strony