Easy to starts

Dla lokatorów

Informator - harmonogramy prac, terminy odczytów liczników itp.

Informator dla lokatorów

Ogłoszenia

Forum Support

Ogłoszenia / Przetargi

Ogłoszenia o sprzedaży lokali, przetargi dla wykonawców

czytaj więcej

Great docs & support

Akty prawne, Regulaminy

Akty prawne oraz regulaminy do pobrania.

Akty prawne, Regulaminy/uchwały organów samorządowych

Rada  Nadzorcza  Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie

ogłasza konkurs na stanowisko 

PREZESA ZARZĄDU / DYREKTORA SPÓŁDZIELNI

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

           WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w zarządzaniu nieruchomościami.
 3. Co najmniej 8-letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 4.  Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.
 5. Znajomość  Prawa Spółdzielczego, szczególnie problematyki spółdzielczości mieszkaniowej i zarządzania nieruchomościami.
 6. Znajomość zagadnień technicznych z zakresu obsługi i utrzymania zasobów mieszkaniowych.
 7. Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 8. Decyzyjność.
 9. Prawo jazdy minimum kat. „B”
 10. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
 11. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 12. Niekaralność za umyślne przestępstwa, w tym za przestępstwo skarbowe.
 13. Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie lub zaprzestanie jej prowadzenia po wyborze na PrezesaZarządu/Dyrektora Spółdzielni z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie.
 14. Złożenie oferty uczestnictwa w konkursie.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 1. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera.
 3. Znajomość Prawa Pracy.

              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin przeprowadzenia  konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu/Dyrektora Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie  uchwalony przez Radę Nadzorczą, dostępny w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w  Będzinie ul. Siemońska 9; 42-503 Będzin w dni robocze od poniedziałku do czwartku  w godz. 8°°-15°° w piątek  8°°-13°° oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smgornik.bedzin.pl
 2. Oferty należy składać w dni robocze w godz. 8°°-15°°  do dnia 11 sierpnia 2023 r. (piątek) do godz. 14°° w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie, ul. Siemońska 9  lub przesłać na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”  w Będzinie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu/Dyrektora Spółdzielni. Nie otwierać.” Na kopercie nie umieszczać danych osobowych kandydata.
 3. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu zgłoszenia do Spółdzielni a nie data stempla pocztowego.
 4. Rada Nadzorcza zastrzega  sobie  możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od wyboru kandydata w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Przesa Zarządu / Dyrektora Spółdzielani Mieszkaniowej "Górnik" w Będzinie. 

Ogłoszenie 

SM Górnik

Pogotowie awaryjne

Informujemy, że uruchomiono telefony pogotowia awaryjnego, pod które mieszkańcy mogą dzwonić w razie wystąpienia awarii:

tel: 500 370 533  całodobowo
tel: 32 360 37 96 

Pod tymi numerami jest pełniony stały dyżur w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i nocnych

Początek strony